به نام خداوند بخشنده و مهربان

حامی مادی و معنوی

 افراد ناشنوایان کاشت حلزون شده

انجمن احیای شنوایی ایران

معرفی انجمن

 

انجمن احیای شنوایی ایران یک موسسه مردم نهاد (ngo) با مجوز وزارت کشور در سطح ملی است که جهت حمایت های مادی و معنوی از خانواده کاشت حلزون تشکیل شده است .

ما یک سازمان مردم نهاد هستیم و با توکل به خدا و همیاری دوستان ،مشکلات خانواده ها را با انگیزه و پر انرژی برطرف خواهیم کرد به شرط آنکه هوای همدیگر را داشته باشیم

Copyright © 2018 isrhngo.org All rights reserved